Dokumenty

DOKUMENTACJA SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE STATUT SP 4
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Program_wych_profil
Aneks_1

Aneks_2
Aneks_3

SYSTEM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
W STOSUNKU DO UCZNIÓW PRZEJAWIAJĄCYCH NEGATYWNE ZACHOWANIA
System_dzialan

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW
W SZKOLE

Procedury…
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Roczny plan pracy
SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Szkolny zestaw progr.
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLAS 0-3 Zestaw podręcznik.