Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE

 Zasady naboru uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

Kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

 1. Zgłoszenia w przypadku dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły.

Zgłoszenie  należy wydrukować, wypełnić, podpisać (oboje rodziców) i zeskanować, a następnie skan dokumentu przesłać e-mailem na adres sekretariat@sp4ciechanow.pl  lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej (umieszczone w koszulce lub w kopercie) wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku od strony parkingu. Dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.

 1. Wniosku w przypadku dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły.

(Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej i wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego) Wniosek  należy wydrukować, wypełnić, podpisać (oboje rodziców) i zeskanować, a następnie skan dokumentu przesłać e-mailem na adres sekretariat@sp4ciechanow.pl  lub wypełniony wniosek wrzucić w formie papierowej (umieszczony w koszulce lub w kopercie) wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku od strony parkingu. Kandydaci będą przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami i kandydat spełnia podstawowe kryteria. Przyjęcie kandydata spoza obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie kryteriów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 52/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Potwierdzenie woli rodziców  w zakresie przyjęcia kandydata do klasy I składają osoby spoza obwodu szkoły.

Potwierdzenie woli rodziców  w zakresie przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego składają osoby spoza Gminy Miejskiej Ciechanów.

Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Informacja dostępna będzie również w formie papierowej na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do szkoły od strony parkingu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 18/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2021r.

 1. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać (oboje rodziców) i zeskanować, a następnie skan dokumentu przesłać e-mailem na adres sekretariat@sp4ciechanow.pl lub wydrukowane i wypełnione zgłoszenie w formie papierowej (umieszczone w koszulce lub w kopercie) wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku od strony parkingu. Można również złożyć w świetlicy szkolnej (ta forma dotyczy jedynie obecnych klas 1-2).

Termin składania zgłoszeń do świetlicy upływa z dniem 31 maja 2021 r. Dla dzieci przyjętych w II terminie rekrutacji (tylko kl. I i zerówki)  – upływa z dniem 23 sierpnia 2021 r.

Wzory dokumentów obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły) – załącznik nr 1
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  (spoza obwodu szkoły) – załącznik nr 2                                     
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (nie obowiązuje rejonizacja) – załącznik nr 3 
 4. Potwierdzenie woli rodziców w zakresie  przyjęcia kandydata do szkoły – załącznik nr 4
 5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – załącznik nr 5
 6. Wykaz ulic należących do obwodu SP nr 4 – załącznik nr 6

Dokumenty dodatkowe (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

  1. Oświadczenie – opieka (doc)
  2. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (doc)
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny (doc)
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu (doc)

 

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Oddział przedszkolny – lista kandydatów przyjętych
 2. Klasa 1 – lista kandydatów przyjętych