Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE

 Zasady naboru uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

Kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

 1. Zgłoszenia, w przypadku dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły.

Zgłoszenie  należy wydrukować ze strony szkoły (lub pobrać w sekretariacie), wypełnić, podpisać (przez oboje rodziców) i osobiście złożyć w sekretariacie szkołyDostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.

 1. Wniosku, w przypadku dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły.

(Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej i wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego) 

Wniosek  należy wydrukować ze strony szkoły (lub pobrać w sekretariacie), wypełnić, podpisać (przez oboje rodziców) i osobiście złożyć w sekretariacie szkołyKandydaci będą przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami i kandydat spełni podstawowe kryteria. Przyjęcie kandydata spoza obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na podstawie kryteriów, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów.

Potwierdzenie woli rodziców  w zakresie przyjęcia kandydata do klasy I składają osoby spoza obwodu szkoły.

Potwierdzenie woli rodziców  w zakresie przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego składają osoby spoza Gminy Miejskiej Ciechanów.

Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną podaje się do publicznej wiadomości w formie papierowej na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 23/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24 stycznia 2024 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

od 12 lutego do 12 marca 2024 r.

od 1 sierpnia do 6 sierpnia 2024 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 marca 2024 r. godz. 12.00

9 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego/szkoły.

od 15 marca do 22 marca 2024 r.

od 9 sierpnia do 13 sierpnia 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 marca 2024 r. godz. 12.00

16 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

(rozpoczyna się nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych)

 1. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać (przez oboje rodziców) i  w formie papierowej osobiście złożyć w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły

Termin składania zgłoszeń do świetlicy upływa z dniem 31 maja 2024 r. Dla dzieci przyjętych w II terminie rekrutacji (tylko kl. I i zerówki)  – upływa z dniem 23 sierpnia 2024 r.

Wzory dokumentów obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły) – załącznik nr 1

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  (spoza obwodu szkoły) – załącznik nr 2                                     

 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (nie obowiązuje rejonizacja) – załącznik nr 3

 4. Potwierdzenie woli rodziców w zakresie  przyjęcia kandydata do szkoły – załącznik nr 4

 5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – załącznik nr 5

 6. Wykaz ulic należących do obwodu SP nr 4 – Wykaz ulic do obwodu szkoły

Dokumenty dodatkowe (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły):

 1. Oświadczenie – opieka (pdf)

 2. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (pdf)

 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny (pdf)

 4. Oświadczenie o zatrudnieniu (pdf)