Dokumenty

DOKUMENTACJA SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE STATUT SP 4
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZY

SYSTEM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
W STOSUNKU DO UCZNIÓW PRZEJAWIAJĄCYCH NEGATYWNE ZACHOWANIA
System_dzialan

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW
W SZKOLE

Procedury…

POLITYKA ORAZ PROCEDURY
OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
W SZKOLE PODSTAWOWE NR 4 W CIECHANOWIE

Polityka ochrony dzieci…

Załącznik-2

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Roczny plan pracy
SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Szkolny zestaw programów
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DLA KLAS 0-3 Szkolny zestaw podr.
ZESTAW PROGRAMÓW DLA KLAS 4-8 Szkolny zestaw programów
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 4-8 Szkolny zestaw podr.
KLAUZULA INFORMACYJNA
(rada rodziców)
Klauzula informacyjna rada rodziców.